i MTDSC Honlapja :: Szabadidő, Tenisz, Természetjáró, Vitorlás szakosztályok
Magyar Telekom Dolgozók Sport Club / MTDSC

Küldöttgyűlések

Nyomtatás Küldés Ismerősnek

Küldöttgyűlés 2011

2011.05.25

JEGYZŐKÖNYV

készült a

MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB

alapszabály szerinti éves rendes

Küldöttgyűléséről

Időpont: 2011.május 25. szerda délután 17.30 órai kezdettel


Helyszín: Budapest VIII. Üllői út 14. sz. alatti klubhelyiség

Jelen vannak: küldöttek a csatolt jelenléti ív szerint,

Az ügyvezető elnök 17.30 órai kezdettel megnyitja a Küldöttgyűlést. Üdvözli a megjelenteket és elmondja, hogy a Küldöttgyűlés az alapító okiratnak megfelelően az előírt határidőket betartva szabályosan került összehívásra.

Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes.

A sportklubnak 445 tagja van. Az 1/10-es képviseleti szabály alapján 45 fő részvétele elvárt.

Szabadidő szakosztály: 114 tag, 12 fő

Természetjáró szakosztály: 67+32 tag, 10 fő

Tenisz szakosztály: 114 tag, 12 fő

Vitorlás szakosztály: 119 tag, 12 fő

Mindösszesen szavazóképes küldött: 46 fő

Az érvényben lévő alapszabály szerint a Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 75%-a +1 szavazat, azaz 35+1=36 küldött jelen van.

Az eredetileg meghirdetett időpontban 29 küldött jelent meg, így a Küldöttgyűlés nem határozatképes.

A meghívó szerint amennyiben a Küldöttgyűlés nem határozatképes, úgy ismételt Küldöttgyűlésre kerül sor az eredeti helyen az eredeti programmal 18:00-órai kezdettel.

Ezzel az ügyvezető elnök a Küldöttgyűlést berekeszti.

Az ügyvezető elnök 18.00 órai kezdettel megnyitja az ismételt Küldöttgyűlést. Megállapítja, hogy a 46 küldöttből jelen van 29. Az érvényben lévő alapszabály szerint az ismételt küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 25%-a +1 szavazat, azaz 12+1=13 küldött jelen van.

Ez a kritérium teljesült, így az ismételt Küldöttgyűlés határozatképes.

1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.

Az Ügyvezető elnök javasolja levezető elnöknek Bércesi Gábor megválasztását.

HATÁROZAT 1/2011.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja levezető elnöknek, egyben a választási bizottság elnökének Bércesi Gábort.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Javasolja jegyzőkönyv vezetőnek Szabó Zoltán megválasztását.

HATÁROZAT 2/2011.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv vezetőnek Szabó Zoltánt.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 3/2011.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek, egyben választási bizottsági tagnak Kirschner Miklóst.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

HATÁROZAT 4/2011.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek, egyben választási bizottsági tagnak Varga Gézát.


Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.


Az ügyvezető elnök megkérdezi, hogy az előre meghirdetett napirendi pontokat elfogadja-e a Küldöttgyűlés, illetve van-e kiegészítő témajavaslat.

Szabó Zoltán jelezte, hogy az egyéb témák során az elnökségi tisztségről leköszönő Málnási Andrással kapcsolatban szeretne pár szót szólni.

Zeöld Ákos kérte, szintén az egyéb témák során, hogy a sárkányhajósok státuszát tárgyaljuk meg.

HATÁROZAT 5/2011.05.25

Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a meghívóban előre meghirdetett napirendi pontokat a két kiegészítéssel melyek az alábbiak.

Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.

Napirendi pontok:

1. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, a napirend elfogadása

Előadó: Szabó Zoltán

2. Az Elnökség beszámolója a Club 2010 évi tevékenységéről és a 2011 évi tervekről

Előadó: Szabó Zoltán

3. Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója.

Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a sportklub 2010. évi gazdálkodásáról, valamint a sportklub 2010. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójának elfogadása. A 2. és a 3. pontban szereplő anyagok együttesen alkotják a Közhasznúsági jelentést.

Előadó: Sági Lajos

4. Éves elszámolás szakosztályok között 2010 évről, Költségvetési tervek a 2011 évre

Előadó: Szabó Zoltán

5. Vezetőségválasztás

Előadó: Választási Bizottság

6. Egyéb, a Küldöttgyűlés által megszavazott napirendi pontként felvett téma

- az elnökségi tisztségről leköszönő Málnási András méltatása

- a sárkányhajósok státuszának megtárgyalása

Előadó: levezető elnök

Az ügyvezető elnök felkéri a Küldöttgyűlés levezetésére Bércesi Gábort.

Bércesi Gábor üdvözli a megjelenteket.

Az egyes napirendi pontokhoz tartozó beszámolók írásos anyagait a küldöttek előre írásban megkaptak, ezek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2. A levezető elnök a második napirendi pontnak megfelelően felkéri Szabó Zoltánt a sportklub 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtartására.

Írásos anyag, ld: MTDSC_tev_besz_2011_05_25_v2.doc

Az ügyvezető elnök a beszámolójában a tisztség periódusának lejárta révén az eltelt négy évet részletesen értékelte és összegezte.

A beszámoló megvitatása során az alábbi észrevételek merültek fel.

Zeöld Ákos a központi programhoz kapcsolódó pénzelosztással nem ért egyet, a nyílt nap megrendezésére felajánlott 50ezer forintot nem fogadja el.

Szabó Zoltán válaszában elmondta, hogy a központ rendezvények esemény naptárának kialakítása érdekében minden szakosztály fel lett kérve programjavaslatra. A vitorlázóktól nem érkezett erre vonatkozóan ajánlat így a központi programban nem szerepel általuk rendezendő sportesemény. Mégis 50ezer forint terven felüli összeg került felajánlásra nyílt nap megrendezésére, amit nem fogadtak el. Más szakosztály ezt az összeget örömmel elfogadná.
evételezte, hogy a vitorlás szakosztály létszáma folyamatosan bővül, ez nem az ügyvezető elnök érdeme.
Szabó Zoltán válaszában jelezte, hogy teljesen korrekt az észrevétel, azonban a beszámolóban a teljes klubra vonatkozó megjegyzés szerepel.


A levezető elnök szavazásra teszi fel a sportklub 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót.


HATÁROZAT 6/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés a felmerült észrevétellel elfogadja a beszámolót.


Szavazás: A határozat 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadásra került.


3.A harmadik napirendi pontnak megfelelően a FEB elnökének, Sági Lajosnak a beszámolója következett a sportklub 2010. évi gazdálkodásáról. Közbejött családi okok miatt sajnos jelen lenni személyesen nem tudott így a megküldött beszámoló felolvasására Szabó Zoltánt kéri fel a levezető elnök.


Beszámoló_FEB 2010évi gazd.doc
A kiértékelés alapjául szolgáló anyagok:
Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója, valamint az előző pontban szereplő Beszámoló a sportklub 2010 évi tevékenységéről.


Az értékeléssel kapcsolatban Nick József észrevételezi, hogy A FEB részéről nem tapasztalt negyedéves konzultációt, a beszámolóban kevés az információ.
Bércesi Gábor levető elnök válaszában jelezte, hogy a FEB beszámoló terjedelme nem volt korábban sem nagyobb, mivel a gazdálkodás szabályosságának értékelése a feladatuk.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a sportklub 2010. évi tevékenységéről szóló FEB beszámolót.


HATÁROZAT 7/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés a felmerült észrevétellel elfogadja a FEB beszámolót.


Szavazás: A határozat 28 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra került.


4. A levezető elnök a negyedik napirendi pontnak megfelelően felkéri Szabó Zoltánt a 2010 évre vonatkozó, szakosztályok közötti záró elszámolásnak, valamint a 2011. évi szakosztályi bontású költségvetési juttatás tervezett leosztásának ismertetésére.


Írásos anyag:


MTDSCelsz_2011_02terv_V5_vegl_kieg2.xls


Szabó Zoltán elmondta, hogy 2010 év folyamán folyamatosan megkapták a szakosztályok és az elnökség a hó végi zárást követően szakosztályi bontásban a befizetések és kiadások göngyölített tényadatait. Ezen felül a Küldöttgyűlés előkészítése során lehetőség volt az éves zárást követően a 2010 évi számlák tételes felülvizsgálatára a kiadások és bevételek ellenőrzése érdekében. Volt szakosztály, amelyik élt a lehetőséggel. Az átvizsgálás során tévesen könyvelt tételt nem találtak. Az évközi folyamatos ellenőrzésnek köszönhető ez az eredmény. A banki bizonylatok és a lekönyvelt számlák alapján összesen 15 Ft eltérés adódott, mely kerekítési eltérés.


Az elszámolás összegezését tartalmazó táblázatban külön oszlopban szerepel a szabad cash és külön a lekötött betét. A vitorlázók esetében a két oszlop összege adja a valós tényadatot. Az adatok a 2010 év december 31-i állapotot rögzítik.
2011 évre vonatkozóan a Gazdálkodási szabályzatban rögzített elveknek megfelelően kerültek az elosztási táblázatba az adatok.


A felosztás megvitatása során Nick József észrevételezte, hogy az alapszabály szerint nincsen külön sárkányhajó szakosztály, ők a Természetjáró szakosztályba kérték felvételüket, akkor ott kellene szerepeltetni őket.
Szabó Zoltán jelezte, hogy a különválasztásuk az átmeneti állapot kezelése érdekében történt, a részükre célzott támogatásként biztosított 800.000,-Ft összeg elkülönítése miatt. Ez az összeg, valamint a létszámadatok, a tény kiadások mind a Természetjáró szakosztályhoz tartoznak és ott jelennek meg az év végi tényadatoknál. Nincs akadálya azonban már most az összevonásnak.


A levezető elnök külön-külön teszi fel szavazásra a kérdést. Először, elfogadja-e a Küldöttgyűlés a szakosztályok egymás közötti 2010. évi záró elszámolást?


HATÁROZAT 8/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés a kiegészítésekkel elfogadja a 2010. év záró elszámolást szakosztályonkénti bontásban.
Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.


Másodszor, elfogadja-e a Küldöttgyűlés a szakosztályok egymás közötti 2011. évre szóló központi támogatás és 1% tervezett felosztását?
HATÁROZAT 9/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés a kiegészítésekkel elfogadja a 2011. évre szóló központi támogatás és 1% tervezett felosztását szakosztályonkénti bontásban.


Szavazás: A határozat 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással elfogadásra került.


5. A levezető elnök az ötödik napirendi pontnak megfelelően rátér a tisztségviselők megválasztásra.
Szabó Zoltán elmondta, hogy a tisztségviselőket e-mail-ben kérdezte meg, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e tovább a tisztséget.Az elnökség tagjai közül Málnási András jelezte, hogy magas korára való tekintettel nem tudja tovább vállalni a feladatot. Helyette Szabó Zoltán a sárkányhajósoktól Velancsics Pétert javasolta.A vezetőségválasztás előtt felmerült a sárkányhajósok státuszának megtárgyalási igénye.


Zeöld Ákos kérdezi, hogy a Küldöttgyűlés felveszi-e a Sárkányhajósokat.


Bércesi Gábor válaszában elmondta, hogy az Alapszabály értelmében a tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz, amit átruházhat a sport klub más szervére vagy tisztségviselőjére is.


Varga Géza jelezte, hogy a felvételük folyamatban van, de még nem zárult le.


Puskás Norbert megjegyezte, hogy tisztségviselőt csak a küldöttek közül lehet választani.


Mivel a sárkányhajósok felvétele még nem zárult le ezért küldöttként sem vehetők figyelembe, így a jelenléti ívről, mint küldöttek törlésre kerültek.


Mindezek alapján a szavazóképes küldöttek maximális létszáma az alábbiak szerint alakult:


Szabadidő szakosztály: 114 tag, 12 fő


Természetjáró szakosztály: 67 tag, 7 fő


Tenisz szakosztály: 114 tag, 12 fő


Vitorlás szakosztály: 119 tag, 12 fő


Mindösszesen szavazóképes küldött: 43 fő


Bércesi Gábor megkérdezte a Küldöttgyűlést, hogy kíván-e valaki újabb jelölést.


Radványi András javasolta technikai felelősnek Dobos Attilát, ügyvezető elnöknek Puskás Norbertet.


Bércesi Gábor ismertette, hogy 1 jelölt esetén a működési szabályzatunk lehetővé teszi a nyílt szavazást, 2 jelölt esetén titkos szavazást ír elő.


Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Küldöttgyűlés-e elfogadja 1 jelölt esetén a nyílt szavazást?


HATÁROZAT 10/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja 1 jelölt esetén a nyílt szavazást.


Szavazás: A határozat 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással elfogadásra került.


Bércesi Gábor levezető elnök ezek után nyílt szavazásra bocsájtja a kérdést az elnökség tekintetében.


HATÁROZAT 11/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja az alábbi képviselők újabb négy évre, azaz 2015 május 31-ig történő megválasztását.
Ujhegyi Ákos elnök


Bércesi Gábor elnökségi tag, kapcsolattartó felelős


Bögös István elnökségi tag, szabadidő szakosztály


Buzogányné dr. Karip Irén elnökségi tag, tenisz szakosztály


Dobos Attila elnökségi tag, technikai felelős
Liskán Lajos elnökségi tag, szabadidősport szakosztályvezető
Molnár Judit elnökségi tag, vitorlás szakosztályvezető


Nyári László elnökségi tag, tenisz szakosztályvezető


Nick József elnökségi tag, természetjáró szakosztály


Pálinkás Ervin elnökségi tag, pénzügyi vezető


Varga Géza elnökségi tag, természetjáró szakosztályvezető


Zeöld Ákos elnökségi tag, vitorlás szakosztály


Tverdota Zoltán elnökségi tag, szociális felelős


Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.


Az ügyvezető elnök megválasztására 2 jelölt van: Szabó Zoltán és Puskás Norbert.


Puskás Norbert az alábbi néhány szóval mutatkozott be.


Puskás Norbert vagyok, a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó IQSYS Zrt. Nagyvállalati alkalmazásfejlesztési ágazat igazgatója. Kicsit több, mint 2 éve lettem tagja az MTDSC vitorlás szakosztályának. A sporthoz való kötődésem igen régről eredeztethető, sokáig az él-, majd a tömegsport volt az életem, 1997 óta vagyok minősített síoktató, 1991 óta rendelkezem sportcélú kishajó vezetői engedéllyel.


A következő négy éves célom, hogy a Telekomos dolgozói tagság további növelése mellett jelentősen emeljük a bevételeket is. Ennek legfőbb eszköze, hogy olyan szolgáltatásokat hozzunk létre a klubban, amely vonzóbbá teszi a Telekom számára is a klub magasabb szintű finanszírozását, valamint a külső szponzorok is érdemesnek tartják azt arra, hogy támogassák. Telekomos vezetőkkel és potenciális szponzor jelöltekkel folytatott előzetes, informatív tapogatózások alapján elérhető cél a jelenlegi támogatási bevételek közép távon való megduplázása.
esi Gábor levezető elnök megkérdezte Szabó Zoltánt, hogy kíván-e szólni?


Szabó Zoltán nem élt a megszólalás lehetőségével.


A szavazás előtt ellenőrzésre került a küldöttek névsora.


A jelenléti ív szerint a szavazás megkezdése előtt 31 hivatalos szavazóképes küldött volt jelen.


A küldöttek lepecsételt szavazólapot kaptak kézhez.


A szavazást a szavazatszámláló bizottság számlálta össze. Megállapították, hogy összesen 31 pecséttel ellátott szavazat volt az urnában.


HATÁROZAT 12/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztotta Szabó Zoltánt újabb négy évre, azaz 2015 május 31-ig ügyvezető elnöknek.


Szavazás: A határozat Szabó Zoltánra adott 16 szavazattal, Puskás Norbertre adott 15 szavazattal került elfogadásra.


A határozat ellen Zeöld Ákos kifogással élt. Kifogásolta a végszavazás előtt érkező küldött szavazóképességének jogosságát, mivel az anyagok tárgyalásánál nem volt jelen.


Bércesi Gábor levető elnök, a szavazóbizottság vezetője elmondta, hogy a parlamentáris formák szerint nem kötelező a küldöttnek végig jelen lenni az anyagok tárgyalásánál, a szavazáson azonban csakis a hivatalos küldött vehet részt. Ennek megfelelően kéri a szakosztályok jelen lévő vezetőit, illetve helyetteseit, hogy aláírásukkal hitelesítsék a jelenléti íven a küldötteik névsorát.


A hitelesítés megtörtént.


A hitelesítést követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy 31 szavazóképes küldött volt jelen, és a szavazatgyűjtő urnába is 31 lepecsételt szavazat került bele. Minden szavazaton egy név szerepelt, így mind a szavazás, mind az eredmény jogszerű.


Bércesi Gábor levető elnök, a szavazóbizottság vezetője a választás lezárásaként ismételt szavazást rendelt el.


A szavazásra bocsájtott kérdés: elfogadja-e a Küldöttgyűlés az ügyvezető elnök megválasztásának végeredményét.


HATÁROZAT 13/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés elfogadja a HATÁROZAT 12/2011.05.25-ban rögzített végeredményt


Szavazás: A határozat 19 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 7 tartózkodással elfogadásra került.


Az új elnökség megválasztásával kapcsolatban módosul az OTP által vezetett folyószámla feletti rendelkezés.


HATÁROZAT 14/2011.05.25


Határozat: A sportklubnak az OTP által vezetett folyószámlája felett az alábbi személyek jogosultak rendelkezni:
Bögös István, Buzogányné dr. Karip Irén, Liskán Lajos, Nick József, Nyári László, Pálinkás Ervin, Szabó Zoltán, Varga Géza, Vozáriné Helbek Mária, Zeöld Ákos, Molnár Judit. A rendelkezés minden esetben ketten együtt lehetséges.
Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.


Bércesi Gábor rátért a FEB tagok megválasztásra a napirendi ponton belül. A tisztség betöltésére vonatkozóan visszajelzés mindössze Sági Lajostól érkezett, aki megválasztás esetén továbbra is vállalja a munkát. Sajnálatos módon nem érkezett visszajelzés Czaunerné Ádám Brigitta és Kopócsy Péter részéről.


Bércesi Gábor szavazást rendelt el Sági Lajos egyedüli jelöltként történő FEB elnöki megválasztására vonatkozóan.


HATÁROZAT 15/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés megválasztotta Sági Lajost újabb négy évre, azaz 2015 május 31-ig FEB elnöknek.


Szavazás: A határozat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került.


További FEB tagok megválasztására sajnos nem volt jelölt, így átmeneti megoldásra született javaslat.
A Küldöttgyűlés felhatalmazza az elnökséget 2 személy egy éves átmeneti időtartamra FEB tagként történő megbízására.
HATÁROZAT 16/2011.05.25


Határozat: A Küldöttgyűlés meghatalmazza az elnökséget 2 személy FEB tagként 1 évre történő megbízására.


Szavazás: A határozat 27 igen, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodással került elfogadásra.


6. A levezető elnök hatodik napirendi pontként rátér az egyéb témákra


A sárkányhajósok felvételét időközben a Küldöttgyűlés tárgyalta, így egyetlen téma maradt.


Az elnökségi tisztségről leköszönő Málnási András méltatása.


Mindenekelőtt szót kért Málnási András.


Folyamatban van kettő Dimenzió tulajdonában lévő vitorlás hajó eladása a sportklub részére. Ezzel a Dimenzió pártoló tagsága megszűnik, melynek alkalmából javasolja feléjük köszönetnyilvánító levél küldését.


Ezt követően Szabó Zoltán kért szót.


Bandi hosszú ideje tartó szolgálatkész együttműködése elismeréséül az elnökség nevében díszoklevéllel köszönte meg munkáját. A Díszoklevél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.


További egyéb téma nem merült fel, így a levezető elnök 20.30 órakor a Küldöttgyűlést berekesztette.

Kapcsolódó anyagok« Vissza a főoldalra

Összes közgyűlés

Bejelentkezés*

Hírek